Frag Finn Erfurter Netcode
1899" class="map_data_item">
1899" class="long">13.051380
1899" class="title">26. März 2014: Kinder stellen Bilder zu den Kinderrechten aus
1899" class="lat">52.396310
1907" class="map_data_item">
1907" class="long">13.091159
1907" class="title">8. November 2014: KindgeRecht
1907" class="lat">54.316135
1907" class="info">KindgeRecht
Stralsund
1904" class="map_data_item">
1904" class="long">9.993682
1904" class="title">14. September 2014: Weltkinderfest in Hamburg
1904" class="lat">53.551085
1904" class="info">Weltkinderfest in Hamburg
Hamburg
1901" class="map_data_item">
1901" class="long">0.000000
1901" class="title">7. April 2014: Kinder in Riederwald feiern den 40. Geburtstag!
1901" class="lat">0.000000
1900" class="map_data_item">
1900" class="long">7.196716
1900" class="title">1. April 2014: Hör zu – mach mit: „Kinderrechte“ - Vorlesestunde am 3. April in der Stadtbibliothek
1900" class="lat">53.598785